1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1.  Alapadatok

1.1.1.  Az alapítvány hivatalos neve: Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány

1.1.2.  Székhely: 1014 Budapest, Úri utca 21.

1.1.3.  Postai cím: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2.

1.1.4.  Telefon- és telefaxszáma: +361375-4084

1.1.5.  Elektronikus levélcíme: titkarsag@padabudapest.hu

1.1.6.  Honlapja: www.padabudapest.hu

1.2.  Szervezeti felépítés

 (Szervezeti és Működési Szabályzat elérhető itt)

1.2.1. A Kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve. Gondoskodik az alapítvány céljainak megfelelő működésről. Tagjainak száma 7 fő, határozatlan időre szóló megbízatás. A Kuratórium kizárólagos hatáskörében dönthet:

 1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló elfogadásáról;
 2. az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység folytatásáról
 3. az alapítvány éves költségvetési tervének, az arról való beszámolónak és az éves mérlegnek az elfogadásáról;
 4. az alapítványi vagyon kezeléséről, ennek során döntés az alapítvány céljainak megfelelő vagyoni hozzájárulások és pénzügyi források elfogadásáról, valamint azok felhasználásáról;
 5. a Kuratórium ügyrendjének elfogadásáról;
 6. az alapítvány igazgatójának személyéről;
 7. kuratóriumi tag visszahívásával kapcsolatos javaslattételről;
 8. az alapítvány szervezeti és működési szabályzatának módosításáról;
 9. a pályázatok kiírásáról, azok feltételeiről, a támogatások odaítéléséről, nyilvánosságra hozataláról;
 10. döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket az alapítvány szervezeti és működési szabályzata a kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal, és amit jogszabály szerint a kuratórium hatáskörébe tartozhat;
 11. az alapítvány belső szabályzatainak elfogadásáról, ennek keretében különös tekintettel a befektetési szabályzatban meghatározott pénzügyi és egyéb eszközökbe való befektetésekről;
 12. gazdasági társaság alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzésről, ingatlan adásvételéről, ingatlanon végrehajtható beruházásról.

1.2.2. A Felügyelőbizottság az alapítvány működésének és gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét ellenőrzi. Tagjainak száma 3 fő, határozatlan időre szóló megbízatás. A Felügyelőbizottság ellenőrzi az alapítvány működését, gazdálkodását az ügyek teljes körét átfogóan, így különösen a kuratóriumi döntések összhangját az alapítvány Alapító Okiratában meghatározott alapítványi célokkal, továbbá az éves mérlegbeszámoló és elkészített könyvvizsgálói jelentés alapján az alapítványt és a Kuratórium tevékenységét.

1.3. Vezetők

1.3.1. Az alapítvány Kuratóriumának elnöke: Dr. Matolcsy György

1.3.2. Az alapítvány Kuratóriumának tagjai: Dr. Nagy Róza, Dr. Balog Ádám, Dr. Vörös József, Dr. Schaller Ernő, Réfy Imre, Dr. Horváth Botond

1.3.3. Az alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai: Dr. Dubéczi Zoltán (elnök), Dr. Czifra Károly (tag), Dr. Polner Eörs (tag)

1.3.4. Az alapítvány igazgatója: Szemerey Gabriella

Az alapítvány vezetői az alapítvány központi telefon- és telefaxszámán, illetve elektronikus levélcímén elérhetőek.

1.4. Alárendelt szervek

Szervezet irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése: nem értelmezhető

1.5. Felügyeleti és a nyilvántartást vezető szervek

Az alapítvány működése felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek:

Név: Fővárosi Törvényszék Név: Fővárosi Főügyészség
Cím: 1055 Budapest, Markó u. 27. Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 13.
Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16 Levelezési cím: 1881 Budapest, Pf.: 13.
Központi telefonszám: +36 1 354 6000 Központi telefonszám: +36 1 472 4000
Faxszám: +36 1 354 4952 Faxszám: +36 1 472 4163
honlapja: www.fovarositorvenyszek.birosag.hu honlapja: www.mklu.hu